Услуги

Счетоводна къща Европа Ват Консулт ООД – София предлага регистрация на фирми, счетоводни услуги София, възстановяване на ДДС от Европейския съюз, осигурителни и трудови консултации;

От 2020г. предлагаме напълно дистанционно счетоводно обслужване, изцяло онлайн, съобразено с нуждите на клиента. Работим бързо, коректно и иновативно, документацията се предава през имейл или в cloud (облачно) пространство.

 • Консултации свързани с регистриране на фирма, избор на дружество, счетоводство, персонал, данъци, социално и здравно осигуряване;
 • Преставяне на всичко необходимо при проверка от НАП;
 • Цялостно счетоводно обслужване;
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан;
 • Организиране на индивидуален сметкоплан и нуждата от индивидуално счетоводстводно обслужване, за всяка фирма съобразно дейността й;
 • Хронологично осчетоводяване на стопанските операции;
 • Счетоводно отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и начисляване на амортизационни отчисления;
 • Завеждане на материалните запаси, вземания от клиенти, задължения към доставчици, хронологичен регистър, оборотни ведомости и други;
 • Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики;
 • Изготвяне на уведомления по чл.62 от КТ и подаване в НАП в срок;
 • Съставяне на разплащателни ведомости за заплати, сметки за изплатени суми, начисляване на осигуровки, данъци и осчетоводяването им, чрез специализиран софтуер;

Европа Ват Консулт ООД счетоводни услуги за град София

 • Изготвяне на платежни нареждания за осигуровки и данъци при необходимост на клиента;
 • Оформяне на трудови книжки и заповеди за уволнение, служебни бележки и удостоверения;
 • Представяне на информация за осигурените лица и лицата по трудов договор, декларация 1 и декларация 6;
 • Изготвяне и подаване на Справки-декларации по ЗДДС;
 • Подаване на нулево ДДС на фирми без дейност, регистрирани по ЗДДС;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО и подаване в НАП;
 • Изготвяне и подаване на годишните статистически форми в Националния статистически институт;
 • Изготвяне на годишен финансов отчет;
 • Изготвяне на всички необходими документи за публикуване на ГФО в Търговски регистър.

Счетоводна къща Европа Ват Консулт ООД, се старае постоянно да се развива и надгражда, да избира най-добрите кадри и да бъде в крак с новите промени в законите.